Chi tiết thủ tục

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức tôn giáo cơ sở chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận,

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 3Xử lý hồ sơ.

Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bước 4: Trả kết quả.

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

Nội dung thông báo được chấp thuận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Văn bản thông báo về tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: 01 bản chính

b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết :

Trước ngày cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức                                                                  

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Nội dung thông báo được chấp thuận

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
-
 Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.

- Cơ sở, tổ chức thực hiện việc quyên góp phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 15 ngày về việc tổ chức quyên góp.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/06/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về tín ngưỡng tôn giáo.

-  Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.


Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 79.100
Online: 18